ਕੈਨਿਯਨਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਅਪਡੇਟਸ | ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ>

It’s Showtime! Announcing CSD’s High School Fall Theatre Lineup

  • ਪੋਸਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਆਮ ਖ਼ਬਰਾਂ
  • ਪੋਸਟ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ:ਨਵੰਬਰ 8, 2016

They’re blocking their scenes, rehearsing their lines and putting the final touches on stage designs. In the coming weeks, CSD’s high school drama departments will debut the year’s fall theatre productions – a diverse lineup offering a little something for everyone.

Following are production times and dates. Please address any questions to the individual schools.

ਜਾਰਡਨ ਹਾਈ
“Once Upon a Mattress”
November 10-12 and 14 at 7 p.m. in the Auditorium
This musical comedy is a fun-filled parody of the fairy tale, “The Princess and the Pea” with a large chorus, opening the theatre experience to a broad range of students. Tickets are $7 and can be purchased at the door or in Jordan’s Main Office.

ਅਲਟਾ ਹਾਈ
“Music Man”
November 17-19 and 21 at 7 p.m. in the Auditorium
Alta’s Drama Department will be performing another classic with a large chorus, “Music Man,” which students have been practicing for months. Tickets are $8.25 in advance at the school’s main office or $9 at the door.

ਹਿਲਕ੍ਰੇਸਟ ਉੱਚ
“Mary Poppins”
November 17, 18, 19 and 21 at 7 p.m. in the Auditorium
It’s practically perfect in every way. This Broadway version of a children’s classic is an upbeat crowd-pleaser for the whole family. Tickets are $8-10 and are on sale now at the school’s online box office.  

ਕੋਨਾ ਕੈਨਿਯਨ ਉੱਚ
“West Side Story”
November 17-21 at 7 p.m. in the Auditorium
This musical, a loose retelling of Romeo and Juliet set on the gang-torn streets of New York, is a cautionary tale about the dangers of intolerance and prejudice and a reminder of the enduring need for empathy and kindness. Tickets are $10 and can be purchased at the door or ਆਨਲਾਈਨ, starting November 7.

ਮੀਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ